วันจันทร์, 3 สิงหาคม 2563

คณะครู ศึกษาดูงาน ณ โรงเรียนบ้านไทยสามัคคี จังหวัดนครราชสีมา