วันจันทร์, 3 สิงหาคม 2563

เปิดรับสมัครนักศึกษาวิชาทหาร (รด.) ประจำปีการศึกษา 2563

โรงเรียนบ้านกันทรารมย์ได้เปิดรับสมัครนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2563

โดยนักเรียนที่จะสมัครต้องกำลังศึกษาอยู่ในชั้นมััธยมศึกษาตอนปลาย

ทั้งนี้ กำหนดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 – 3 กรกฎาคม 2563

เอกสารประกอบการสมัคร รายละเอียดดังนี้

สามารถติดต่อได้ที่ คุณครูกิติศักดิ์  บุญจูง

คุณครูปาลิตา ศรีนุเคราะห์

คุณครูกิตติศักดิ์  ทรงกุล