วันจันทร์, 3 สิงหาคม 2563

ประวัติโรงเรียนบ้านกันทรารมย์

              โรงเรียนบ้านกันทรารมย์ เดิมชื่อ “โรงเรียนประชาบาลตำบลกันทรารมย์ ๑” ขึ้นต่ออำเภอสังขะ จังหวัดขุขันธ์ อำมาตย์มนตรีพระอธิการสังขะเขต(แดง สุคันธรัตน์) นายอำเภอสังขะ เป็นผู้จัดตั้งโรงเรียน เมื่อวันที่ ๑ มิถุนายน พ.ศ.๒๔๖๖ โดยใช้ศาลาวัดบ้านลุมพุกเป็นสถานที่จัดการเรียนการสอน มีนายปาด พิมพ์จันทร์ เป็นครูใหญ่คนแรก นับเป็นโรงเรียนแรกของตำบล จัดการเรียนการสอนจากชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ถึง ชั้นประถมศึกษาปี ๔
ในปี พ.ศ.๒๔๖๗ ได้มีการปรับปรุงเขตจังหวัดใหม่ ตำบลกันทรารมย์ ได้โอนมาขึ้นต่ออำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ  มีอำมาตย์เอกหลวงรัตนวงศ์ โทนุบล  เป็นนายอำเภอขุขันธ์

ในปี พ.ศ.๒๔๘๑ เจ้าอธิการตะราง เหมวํโส เจ้าอาวาสวัดโคกโพน ได้มอบศาลาวัดบ้านโคกโพน และที่ดินธรณีสงฆ์ของวัด เนื้อที่ ๑๖ ไร่ ๒ งาน ให้แก่ราชการเพื่อใช้เป็นสถานที่สร้างโรงเรียน โดยมี นายตุ้ม สุวรรณกูฏ นายอำเภอขุขันธ์ เป็นผู้รับมอบ นายสุวรรณ ดวงจันทร์ (คุณตา ๕ แผ่นดิน) ครูใหญ่ในขณะนั้น จึงย้ายโรงเรียนจากศาลาวัดบ้านลุมพุกมาอยู่ที่ตั้งแห่งนี้ เมื่อวันที่ ๒๑ มิถุนายน พ.ศ.๒๔๘๑ เป็นต้นมา
การดำเนินการพัฒนาจัดทำด้วยความยากลำบาก ด้วยงบประมาณของทางราชการมีจำกัด ในปี พ.ศ.๒๔๙๗ สมัย นายคำนึง ไพศาลสุวรรณ เป็นครูใหญ่ โรงเรียนได้รับจบประมาณจากทางราชการเป็นก้อนแรก จำนวน ๕,๐๐๐ บาท (ห้าพันบาทถ้วน) เพื่อสร้างอาคารเรียนขนาด ๓ ห้องเรียน ซึ่งได้รับความอนุเคราะห์จาก พระอธิการโน๊ว นาคโชติ เจ้าอาวาสวัดบ้านโคกโพน ได้ระดมพระสงฆ์  สามเณร ผู้นำชุมชน ตลอดทั้งชาวบ้านมาร่วมกันก่อสร้างจนแล้วเสร็จ  และเมื่อวันที่ ๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๔๙๘ ได้เปลี่ยนชื่อโรงเรียนใหม่ว่า “โรงเรียนบ้านกันทรารมย์”

ในปี พ.ศ. ๒๕๐๖ โรงเรียนได้รับงบประมาณจากทางราชการ ๗๐,๐๐๐ บาท เพื่อสร้างอาคารเรียนแบบ ป.๐๐๓ ขนาด ๕ ห้องเรียน แต่งบประมาณไม่เพียงพอ ต้องหาเพิ่มเติมอีก ๑๕๐,๐๐๐ บาท นายยอด อ่อนโอภาส นายอำเภอขุขันธ์ และนายเลื่อน บุญชู ครูใหญ่ ได้ประสานขอความร่วมมือจากชาวบ้านในสังกัดจัดหาวัสดุเพิ่มเติม และรื้อถอนอาคารเรียนหลังเก่าเข้าสมทบ เริ่มดำเนินการก่อสร้างเมื่อวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๐๖ และเสร็จสมบูรณ์ เมื่อวันที่ ๑๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๐๘ ในช่วงนี้ ครูและนักเรียนต้องกลับไปเรียนที่ศาลาวัดบ้านลุมพุกอีกครั้งหนึ่ง

ในปี พ.ศ. ๒๕๑๑ โรงเรียนได้รับอนุเคราะห์ให้เปิดสอนชั้นประถมศึกษาตอนปลาย (ป.๕-๗) เป็นโรงเรียนประถมปลายประจำตำบลแห่งแรกของอำเภอขุขันธ์ มีนักเรียนเข้าเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่๕ รุ่นแรกจำนวน ๒๐ คน ถึงปี พ.ศ. ๒๕๒๑ ก็ลดเหลือเพียงชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ตามหลักสูตรประถมศึกษาพุทธศักราช ๒๕๒๑
เมื่อวันที่ ๒๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๒๔ นายเลื่อน บุญชู ครูใหญ่ ได้ย้ายไปเป็นครูใหญู่โรงเรียนบ้านสกุล และนายบุญเกิด บุษบงก์ ครูใหญ่โรงเรียนบ้านสกุล ย้ายมาเป็นครูใหญ่โรงเรียนนี้ เมื่อวันที่ ๒๙ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๒๔ จนถึงวันที่ ๒๕ มีนนาคม พ.ศ. ๒๕๒๕ ได้ย้ายไปเป็นครูใหญ่โรงเรียนบ้านปราสาท
ในปี พ.ศ.๒๕๒๖ โรงเรียนมีปริมาณมากขึ้น ได้รับการปรับปรุงตำแหน่งผู้บริหารโรงเรียนจากครูใหญ่ เป็นอาจารย์ใหญ่ ทางราชการมีคำสั่งให้ นายสฤษดิ์ ขุขันธิน อาจารย์ ๒ โรงเรียนขุขันธ์วิทยา ครูช่วยราชการสำนักงานการประถมศึกษาอำเภอขุขันธ์ มาดำรงตำแหน่งอาจารย์โรงเรียนเป็นคนแรก เมื่อวันที่ ๒๖ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๒๖ จนถึงวันที่ ๓๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๓๐ ได้ย้ายเป็นอาจารย์ใหญ่โรงเรียนบ้านใจดี เมื่อ วันที่ ๒๘ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๓๐ สำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ ได้แต่งตั้งนายสนอง ทาหอม อาจารย์ใหญ่โรงเรียนบ้านน้ำเกลี้ยง มาดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่โรงเรียนนี้
วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๓๔ โรงเรียนบ้านกันทรารมย์ได้รับการอนุมัติปรับปรุงกำหนดตำแหน่งผู้บริหาร โรงเรียนให้สูงขึ้นจากอาจารย์ใหญ่เป็นผู้อำนวยการ นายสนอง ทาหอม ได้รับตำแหน่งเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนคนแรกในคำสั่งเดียวกัน ในขณะตำแหน่งผู้บริหารที่นี้ ได้พัฒนาระบบการศึกษาให้ก้าวหน้าชัดเจน เช่น ในวันทื่ ๒๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๓๔ ได้รับอนุมัติได้เปิดขยายโอกาสทางการศึกษา เปิดสอนถึงชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น(ม.๑-๓) โดยได้เปิดสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ เป็นปีแรก เมื่อปีการศึกษา ๒๕๓๕ มีนักเรียนรุ่นแรก ๑๑๖ คน ในปีการศึกษา ๒๕๔๑ ได้รับอนุญาตให้เปิดสอนชั้นอนุบาล ๓ ขวบ ปีการศึกษา ๒๕๔๙  ได้รับอนุญาตให้เปิดสอนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย(ม.๔-๖)และนับจากปีนี้เป็น ต้นมา โรงเรียนบ้านกันทรารมย์ มีหน้าที่จัดการศึกษาถึง ๔ ระดับ คือ ระดับก่อนประถมศึกษา(อนุบาล ๓ ขวบ/อนุบาล๑-๒)ระดับประถมศึกษา(ป.๑-๖)ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น(ม.๑-๓)และระดับ มัธยมศึกษาตอนปลาย(ม.๔-๖) จึงถือได้ว่า นายสนอง ทาหอม เป็นผู้มีคุณูปการอันใหญ่หลวงต่อการศึกษาของโรงเรียนบ้านกันทรารมย์

เมื่อวันที่ ๑๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ นายสนอง ทาหอม ได้ย้ายไปตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตาอุด และ มีคำสั่งให้ นายทำนุ ไพศาลสุวรรณ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปราสาท ได้มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกันทรารมย์ เมื่อวันที่ ๒๐ ธันวาคม พ.ศ.

รายชื่อผู้บริหารโรงเรียนบ้านกันทรารมย์

ชื่อ  –  สกุล ตำแหน่ง ปีพุทธศักราช
๑.  นายปาด  พิมพ์จันทร์ ครูใหญ่ พ.ศ.๒๔๖๖-๒๔๖๗
๒.  นายสง  ถนอม ครูใหญ่ พ.ศ.๒๔๖๗-๒๔๖๘
๓.  นายปิ่นทอง  ศรีมงคล ครูใหญ่ พ.ศ.๒๔๖๘-๒๔๗๐
๔.  นายผล  น้ำคำ ครูใหญ่ พ.ศ.๒๔๗๐-๒๔๗๕
๕.  นายสุวรรณ  ดวงจันทร์ ครูใหญ่  พ.ศ.๒๔๗๕-๒๔๙๗
๖.  นายคำนึง  ไพศาลสุวรรณ ครูใหญ่ ๒ ธันวาคม ๒๔๙๗ – ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๐๖
๗.  นายเลื่อน  บุญชู ครูใหญ่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๐๖ – ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๒๔
๘.  นายบุญเกิด  บุษบงก์ ครูใหญ่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๒๔ – ๒๔ มีนาคม ๒๕๒๖
๙.  นายสฤษดิ์  ขุขันธิน อาจารย์ใหญ่ ๖ มิถุนายน ๒๕๒๖ – ๓๐ มีนาคม ๒๕๓๐
๑๐.  นายสนอง  ทาหอม อาจารย์ใหญ่
ผู้อำนวยการ
๒๘ ธันวาคม ๒๕๓๐ – ๓๐ กันยายน ๒๕๓๔
๑  ตุลาคม ๒๕๓๔  –  ๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๓
๑๑.  นายทำนุ  ไพศาลสุวรรณ ผู้อำนวยการ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๓ – ปัจจุบัน