พรรณา
น.ส.พรรณา  ทรพล
ตำแหน่ง ครู/ชำนาญการ
คบ./ปฐมวัย
 หัวหน้ากลุ่มสาระ

 

ลัดดาวัลย์                                     ณัจฉรียา
น.ส.ลัดดาวัลย์  มาดขาว   น.ส.ณัจฉรียา  พวงราช
ตำแหน่ง ครู   ตำแหน่ง ครู 
คบ./ปฐมวัย   ศษ.บ./ปฐมวัย
     

 

janejira                                     จิราภรณ์
นางกชพรรณ  วงษ์คำ   นางจิราภรณ์  พรหมลักษณ์
ตำแหน่ง ครู    ตำแหน่ง ครู 
คบ./ปฐมวัย   คบ./ปฐมวัย