เพ็ญศิริ
นางสาวเพ็ญศิริ  สุภารัตน์
ตำแหน่ง  ครู/ชำนาญการ
คบ./ภาษาไทย
หัวหน้ากลุ่มสาระ
 
                                   
น.ส.ทวี  ประคอง   นางสาววราภรณ์  แหวนวงษ์
ตำแหน่ง ครู / ชำนาญการ   ตำแหน่ง ครู / ชำนาญการ
ศษ.บ / การประถมศึกษา   ศษ.บ / ภาษาไทย
ช่วงชั้นที่ 1   ช่วงชั้นที่ 1

 

                                   
น.ส.อมรรัตน์  ตาดม่วง   นายสายัณห์  เขียวบริสุทธิ์
ตำแหน่ง ครู    ตำแหน่ง ครู 
ศษ.บ. / ภาษาไทย   ศศ.บ./บรรณารักษ์
ช่วงชั้นที่ 3   ช่วงชั้นที่ 3

 

                                   
น.ส.สุกัญญา  ประโลม   นายวัฒนากร  แก้วลอย
ตำแหน่ง ครู    ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย 
ศษ.บ. / ภาษาไทย   ศษ.บ./การสอนภาษาไทย
ช่วงชั้นที่ 2   ช่วงชั้นที่ 3

 

                                     
นางเบญจลักษณ์  สำนัก    
ตำแหน่ง พนักงานราชการ     
คบ. / ภาษาไทย    
ช่วงชั้นที่ 2