น.ส.ปภาวรินทร์  ทองสุข
 ตำแหน่ง ครู/ชำนาญการ 
คบ./คณิตศาสตร์
 หัวหน้ากลุ่มสาระ

 

 
  นางอุไรวรรณ  ไชยสนาม น.ส.กาญจนา  คำเหลือง
  ตำแหน่ง ครู/ชำนาญการพิเศษ ตำแหน่ง ครู
วท.บ./คณิตศาสตร์  กศ.บ./คณิตศาสตร์
 
ช่วงชั้นที่ 2 ช่วงชั้นที่ 1

 

นายเนตร  ครบสุวัน น.ส.สุณีย์  พลแก้ว นายวินิจฉัย ดุจนาคี
ตำแหน่ง ครู ตำแหน่ง ครู ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย
ศษ.บ./มัธยมศึกษา-คณิตศาสตร์ กศ.บ./คณิตศาสตร์ คบ./คณิตศาสตร์
ช่วงชั้นที่ 1 ช่วงชั้นที่ 2 ช่วงชั้นที่ 3

 

   
น.ส.สรุณี  พงษ์สุระ    
ตำแหน่ง ครู/ชำนาญการ    
คบ./คณิตศาสตร์    
ช่วงชั้นที่ 3