น.ส.พิศมัย  นามวิชัย
ตำแหน่ง ครู/ชำนาญการพิเศษ
คบ./วิทยาศาสตร์ทั่วไป
หัวหน้ากลุ่มสาระ

 

น.ส.ธนพร  ไชยโคตร น.ส.อนัญญา  อัศวชัยโภคิน นายสุรศักดิ์  สารคุณ
ตำแหน่งครู ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย ตำแหน่ง ครู
คบ./วิทยาศาสตร์ทั่วไป ศษ.บ./การสอนวิทยาศาสตร์ (ชีววิทยา) คบ./ฟิสิกส์
ช่วงชั้นที่ 3 ช่วงชั้นที่ 3 ช่วงชั้นที่ 3

 

น.ส.จุฑามาศ  มะลิลา น.ส.กัญญุมา มุทุวงศ์ นางสาวไอยเรศ  เวชกามา
ตำแหน่ง ครู ตำแหน่ง ครู ตำแหน่ง ครู
วท.ม./เคมี วท.ม./ชีววิทยา วท.ม./ฟิสิกส์
ช่วงชั้นที่ 4 ช่วงชั้นที่ 4 ช่วงชั้นที่ 4