นายวสันต์  รังไสย์   นางสาวปานศิริ  สิงห์ทอง
ตำแหน่ง พนักงานราชการ   ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย
คบ. / ประถมศึกษา   คบ. / สังคมศึกษา
ครูช่วงชั้นที่ 1   ครูช่วงชั้นที่ 2

 

 

                                     
    นางสาวนิสา  เมาลิชาติ
    ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย
    คบ. / สังคมศึกษา
    ครูช่วงชั้นที่ 1