นายปัณณวิชน์  ธนกรไพโรจน์
ตำแหน่ง ครู
 วท.บ./คอมพิวเตอร์
 หัวหน้ากลุ่มสาระ

 

นายสมพร  พงษ์เพชร นายมงคล  สีเหลือง นางสาวอังสนา สูนย์กลาง
ตำแหน่ง ครู ตำแหน่ง ครู ตำแหน่ง ครู
คบ./อุตสาหกรรมศิลป์ วท.บ./วิทยาการคอมพิวเตอร์ วท.บ./วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
ช่วงชั้นที่ 3 ช่วงชั้นที่ 1 ช่วงชั้นที่ 2

 

   
นายกิติศักดิ์ บุญจูง    
ตำแหน่ง ครู
คบ./คอมพิวเตอร์ศึกษา
ช่วงชั้นที่ 2