น.ส.ธัณฑชนก  อาจภักดี
ตำแหน่ง ครู
ศษ.บ./พลศึกษา
หัวหน้ากลุ่มสาระ

 

                                   
น.ส.ลำพรรณ  ศรีสุข   นายศักดิ์ธานี  วามะกัน
ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย    ตำแหน่ง ครู 
 ศษ.บ./พลศึกษา   วท.บ./การฝึกและการจัดการกีฬา
ช่วงชั้นที่ 3   ครูช่วงชั้นที่ 4