น.ส.ณัฐธิดา  กันฟอง
ตำแหน่ง ครู
ศศ.ม./ภาษาอังกฤษ
หัวหน้ากลุ่มสาระ

 

                                     
น.ส.พิมพ์มณี  ศรีสุวรรณ์    น.ส.อัจฉราภรณ์  ไชยมาศ
ตำแหน่ง พนักงานราชการ   ตำแหน่ง ครู 
 คบ./ภาษาอังกฤษ    กษ.บ./ภาษาอังกฤษ
    ศศ.ม./การบริหารการศึกษา
 ช่วงชั้นที่ 1    ช่วงชั้นที่ 2

 

 

                                     
นายมานะ  พงษ์สุระ    นาง.จริยา  แก้วลอย
ตำแหน่ง ครู/ชำนาญการ   ตำแหน่ง ครู 
 คษ.บ/ภาษาอังกฤษ    คบ./ภาษาอังกฤษ
 ช่วงชั้นที่ 2    ช่วงชั้นที่ 3