น.ส.ชนุษพร  ไพศาลสุวรรณ
ตำแหน่ง ครู / ชำนาญการ
คบ. / ศิลปศึกษา
หัวหน้ากลุ่มสาระ

 

 

                                     
น.ส.อังสนา  สูนย์กลาง   นายกิตติพงษ์  ประทุมสินธ์
ตำแหน่ง ครู   ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย
ศษ.บ. / นาฏศิลป์   ค.บ. / ดนตรีศึกษา