นายประเสริฐ  สีสัน นายสุนันท์  เกษวงค์ น.ส.จันทร์ธิมา  โคษา
ช่างไฟฟ้าระดับ 4 ช่างไฟฟ้าระดับ 4 เจ้าหน้าที่ธุรการ

 

 

 
  น.ส.ศศิธร  ดอนเหลืม นายแจ่มศรี  แสงเลื่อม
  เจ้าหน้าที่การเงินและพัสดุ ลูกจ้างชั่วคราว
  คบ./คอมพิวเตอร์ศึกษา

 

   
นายธนากร  ศรีสุวรรณ์
ลูกจ้างชั่วคราว