18243

การศึกษาผลปริมาณและชนิดวัสดุเพิ่มคุณภาพบล๊อกปูนซีเมนต์ปูทางเดิน

โครงงานเรื่อง การศึกษาผลของปริมาณและชนิดวัสดุเพิ่มคุณภาพบล็อกปูนซีเมนต์ปูพื้นทางเดินจัดท า
ขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพื่อศึกษาผลของปริมาณวัสดุที่ใช้เพิ่มคุณภาพบล็อกปูนซีเมนต์ปูพื้นทางเดิน
เพื่อศึกษาผลของชนิดวัสดุที่ใช้เพิ่มคุณภาพบล็อกปูนซีเมนต์ปูพื้นทางเดินผลปรากฏว่า ปริมาณวัสดุเพิ่มคุณภาพ
บล็อกซีเมนต์ปูพื้นทางเดินที่เหมาะสม คือ ปูน 1 ส่วน ทราย 1 ส่วน วัสดุเพิ่มคุณภาพ ½ ส่วน
น้ า ½ ส่วน วัสดุที่ช่วยเพิ่มคุณภาพที่ดีที่สุดเรียงล าดับจากมากไปน้อยได้แก่ ขี้เลื่อย แกลบ ขี้เถ้า และมี
คุณภาพน้อยที่สุดคือ บล็อกปูนซีเมนต์ที่ไม่ได้ใช้วัสดุเพิ่มคุณภาพ แสดงว่าการใช้วัสดุช่วยเพิ่มคุณภาพบล็อก
ปูนซีเมนต์ปูพื้นทางเดินนั้นช่วยเพิ่มคุณภาพ สามารถใช้งานได้จริงและสามารถน าความรู้ที่ได้มาผลิตชิ้นงานที่ใช้
งานได้จริง

รายละเอียด