อบดูแล ปัจฉิม รายงาน ๑๙๐๓๒๑ 0498

คณะผู้บริหาร ครู ผู้ปกครองและนักเรียน ได้เข้าร่วมกิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2561 ในวันที่ 21 มีนาคม 2562 จากกิจกรรมดังกล่าวมีภาพกิจกรรมบางส่วนที่น่าประทับใจ