น.ส.ปาลิตา  ศรีนุเคราะห์
ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย
คบ./จิตวิทยาการปรึกษาและแนะแนว
ช่วงชั้นที่ 4