ปีการศึกษา  2560
ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
24
26
50
2
อบ.2
36
30
66
2
รวม อบ.
60
56
116
4
ป.1
30
28
58
2
ป.2
47
32
79
2
ป.3
44
29
73
2
ป.4
24
33
57
2
ป.5
44
32
76
2
ป.6
29
36
65
2
รวมประถม
218
190
408
12
ม.1
45
39
84
3
ม.2
54
43
97
3
ม.3
76
49
125
3
รวมมัธยมต้น
175
131
306
9
ม.4
11
45
56
2
ม.5
16
40
56
2
ม.6
21
38
59
2
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
48
123
171
6
รวมทั้งหมด
501
500
1,001
31
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2560